Buitenschoolse opvang

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de aansluiting tussen school en BSO. Het bestuur is echter niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de BSO.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de kinderopvangorganisatie in het kader van de wet kinderopvang.

Het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld heeft naar aanleiding van een behoeftepeiling en na overleg met de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een overeenkomst gesloten met de drie geregistreerde lokale aanbieders, nl.

Om de voor- en naschoolse opvang, opvang tijdens schoolvakanties, roostervrije dagen en studiedagen van het lesgevende personeel van de basisscholen te verzorgen. Hiermee is dus gekozen voor het uitbesteden van de kinderopvang.

Een kopie van deze overeenkomst is op iedere basisschool aanwezig. Op iedere school kan de directeur u nadere informatie verstrekken over de uitvoering van buitenschoolse opvang.

Kinderen die gebruik maken van buitenschoolse opvang worden met een taxibusje gehaald en gebracht.