De School

De Flint is een kleine basisschool voor openbaar onderwijs die al ruim 139 jaar als dorpsschool bestaat. Onze leerlingen zijn voornamelijk – maar zeker niet alleen maar – afkomstig uit het dorp Nietap. Het woord “flint” is het Drentse woord voor veldkei en voor onze school staat een grote flint.

Schoolgrootte
De Flint is een kleine dorpsschool en telt gemiddeld zo’n 75 leerlingen. Prognoses geven aan dat dit aantal waarschijnlijk stabiel zal blijven in de komende jaren.
Dit aantal leerlingen geeft ons de mogelijkheid om 4 groepen te vormen ( 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). Daarnaast is het vaak mogelijk om enkele uren te benutten om (groepen) leerlingen extra te ondersteunen.

Situering van de school
De school ligt aan de doorgaande weg tussen de plaatsen Roden en Leek, aan de rand van het dorp Nietap, in de gemeente Noordenveld. De omgeving bestaat uit weilanden, boszomen en houtwallen. Dit maakt het mogelijk om regelmatig met de leerlingen de natuur in te trekken. De Flint heeft een ruim en veilig speelplein. De gemeente Noordenveld heeft besloten om nieuwbouw voor onze school te realiseren. Op dit moment is er nog geen geschikte locatie gevonden.

Visie

Waar de school voor staat!

“De Flint” is een school met naar verhouding kleine (combinatie)groepen. Dit biedt de mogelijkheid om de kinderen individuele aandacht te bieden.We vinden dat elk kind een eigen aanpak verdient, zowel pedagogisch als didactisch, omdat geen kind hetzelfde is. Daarbij hanteren wij de volgende algemene uitgangspunten:

 • We proberen een sfeer te creëren waarin een kind zo optimaal mogelijk kan functioneren.
 • We vinden het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat.
 • We vinden dat kinderen moeten leren om zelfstandig taken uit te voeren. Ze mogen eigen keuzes maken, binnen de door de wet en door de school bepaalde raamwerken en doelen. Ze moeten leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en gedrag.
 • We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot positieve deelnemers aan onze samenleving, waarbij zowel de nadruk op “samen” als op “leven” ligt, met de bijbehorende waarden en normen (goed burgerschap).
 • We vinden het belangrijk om alle kinderen optimaal en positief te stimuleren om tot ontwikkeling te komen, zowel op “leer” gebied als op sociaal gebied. Daarbij hebben we hoge en reële verwachtingen van hun prestaties.
 • We willen bijdragen aan een gelukkig leven van de kinderen, nu en in de toekomst.

De uitgangspunten van onze school in de praktijk

 • Ons onderwijs richt zich op kinderen van 4 t/m ca. 12 jaar.
 • Door het relatief kleine leerlingen aantal zijn wij altijd genoodzaakt om combinatiegroepen te vormen.
 • Mede hierdoor, maar ook omdat we een principiële keuze hebben gemaakt, moeten de kinderen regelmatig zelfstandig werken.
 • We doen dit door middel van een organisatiemodel dat uitgaat van het werken met taken. (Hierover later meer.)
 • We hebben voor de school afgesproken dat de kinderen slechts bij hoge uitzondering een leerjaar overdoen.
 • Slechts zelden worden er kinderen doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs.
 • Opvoeden van kinderen is een taak van ouders en school samen.
 • De basisvaardigheden (lezen, taal, schrijven en rekenen) krijgen verreweg de meeste aandacht.
 • De culturele vaardigheden komen aan bod binnen de verplichte wereld oriënterende vakken.
 • De creatieve ontwikkeling heeft meestal een ontspannend karakter en doet een beroep op zowel de geestelijke als lichamelijke vaardigheden.
 • We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf goed kunnen redden en dat ze passend sociaal gedrag vertonen. We zullen hier ook specifiek aandacht aan besteden.
 • Het bewegingsonderwijs zien wij als een middel om zich motorisch te ontwikkelen en om van te genieten. En: “Een prestatie lever je voor jezelf”.

Samenwerkingsverband

In Nederland zijn grote SamenWerkingsVerbanden. Ons samenwerkingsverband is daar één van. Alle openbare basisscholen in Roden maken hier deel van uit.

Samen hebben we één speciale school voor basisonderwijs, ’t Hoge Holt in Roden. We proberen om zoveel mogelijk kinderen op de basisschool te laten blijven, door extra hulp te geven wanneer dat nodig is.
Dat lukt ook steeds vaker.

Om de vorderingen van de kinderen goed bij te houden, doen we regelmatig observaties en nemen we toetsen af. De gegevens daarvan worden per groep met Rita Schuurman, de Intern Begeleider, op school besproken. De IB-er is degene die coördinatie van de extra zorg voor leerlingen onder haar/zijn hoede heeft.
De gegevens worden bijgehouden in het Leerlingen Volg Systeem.

Mocht uw kind in aanmerking komen voor een onderzoek, dan wordt dat altijd vooraf met u besproken.
Als er aanleiding toe is, kunnen leerkracht en IB-er besluiten om aanvullende toetsen en testen af te nemen. In veel gevallen zal dat gebeuren door de IB-er op school. Ook maken we gebruik van de diensten van het samenwerkingsverband, een onderzoek door de logopedist of door een specialist zoals een orthopedagoog.. Zijn er specifieke leerproblemen die de “gewone basisschool” niet voldoende kan begeleiden, dan wordt samen met het samenwerkingsverband naar een oplossing gezocht.

Soms wordt vastgesteld dat een kind toegelaten kan worden tot de sbo school. De sbo school, ’t Hoge Holt in Roden, bepaalt of het kind geplaatst kan worden, of dat het bijvoorbeeld op een wachtlijst komt.

Als ouders het niet eens zijn met de uitspraak van het samenwerkingsverband, dan kunnen ze daar bezwaar tegen aantekenen.

Schoolregels

Op onze school willen wij graag op een prettige manier met elkaar omgaan.

Dit kan niet zonder een aantal regels en afspraken te gebruiken. In feite hanteren wij vier basisregels die u ook in de hal van de school aantreft:

 1. Een fijne schooltijd begint bij jezelf!!
 2. We zorgen ervoor dat onze spullen en de school netjes blijven.
 3. Wij helpen elkaar.
 4. We geven elkaar de ruimte om te spelen en te werken.

In de groepen worden aan het begin van ieder schooljaar zgn. groepsregels afgesproken. Deze regels maken de kinderen samen met de leerkracht. De regels worden zichtbaar in het lokaal opgehangen en regelmatig besproken.

Daarnaast hanteert de school nog een aantal algemene praktische afspraken:

 • In verband met de gevaarlijke uitgang naar het fietspad wordt er op de oprit niet gefietst en voor de veiligheid van spelende kinderen wordt er ook op het schoolplein niet gefietst.
 • De fietsen dienen zoveel mogelijk in het fietsenhok te worden geplaatst.
 • De fietsen dienen in een deugdelijke staat te verkeren en te voldoen aan de eisen die de wet stelt. (Zeker als de kinderen binnen schooltijd gebruik maken van die fiets in verband met het reizen naar de sportaccommodaties.)
 • Het is gemakkelijk als de kinderen een gemerkt fietssleuteltje hebben, bijvoorbeeld met een naamlabel.
 • Afval dient vanzelfsprekend in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedaan.
 • Er mag in de school niet worden gerookt, ook niet na schooltijd. Het in het bezit hebben van alcohol en drugs is verboden.
 • Mocht er bij de kinderen een besmettelijke ziekte (of hoofdluis) worden geconstateerd, dan dient het personeel meteen op de hoogte te worden gesteld, zodat er eventuele passende maatregelen getroffen kunnen worden.
 • Als een kind eenmaal op school is, mag het voor schooltijd, in de pauze of tijdens de lestijden, zonder toestemming van de leerkrachten het terrein van de school niet verlaten.
 • Als de kinderen huiswerk mee naar huis nemen, dan mag dat alleen maar in een tas, zodat de schoolspullen netjes blijven.
 • Het is gebruikelijk dat de kinderen iets te eten en/of te drinken meenemen naar school. Ze krijgen de gelegenheid dit te consumeren in of na de pauze. Denkt u wel aan een goed sluitende drinkbeker.
 • Ten aanzien van het gebruik van de mobiele telefoon is een aantal regels in onze schoolgids opgenomen.

schoolfonds

Schoolfonds (vrijwillige ouderbijdrage) en schoolreisgeld

Voor de bekostiging van allerlei door de school georganiseerde activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, sportactiviteiten en uitstapjes, is veel geld nodig.

Hiervoor bestaat er bij ons op school (net zoals op alle andere scholen) een zogenaamd schoolfonds. De betaling voor dit fonds is niet verplicht, maar we willen u toch vriendelijk vragen om het hieronder beschreven bedrag wel te voldoen. Uw kinderen krijgen er immers ook een hoop leuke dingen voor terug.

Het wel of niet betalen van deze vrijwillige bijdrage is niet bepalend voor de toelating van kinderen. Het geld wordt beheerd door de Oudervereniging. Tijdens de zakelijke ouderavond doet een kascommissie verslag van de controle over deze en andere ouderverenigingbudgetten. De penningmeester van de Oudervereniging biedt op die avond een financieel jaarverslag en een begroting aan, die door de ouders beoordeeld kan worden.

We geven tijdig door wanneer de verschillende schoolreisjes zijn en welke bijdrage van u daarvoor nodig is. Mocht u dit bedrag door omstandigheden niet kunnen betalen, neem dan even contact op met de penningmeester of met Erik Beumer. Informatie zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Het schoolfonds hoeft alleen te worden voldaan voor kinderen die in een schooljaar vóór 1 januari onze school komen bezoeken. Komt een kind ná 1 januari bij ons op school, dan hoeft het schoolfonds in dat schooljaar dus niet worden betaald.

Het bedrag is minimaal € 15,– per kind (meer mag).
Het Schoolfonds (graag vóór 1 december) en schoolreisgeld(u krijgt daarover bericht) kan betaald worden op de volgende rekening:

NL52 RABO 0335 1756 35 , t.n.v. OBS De Flint, inzake ouderraad van de RABO-bank te Leek,
m.v.v. “Schoolfonds/of schoolreis” ……….. (naam kind(eren)