Ouders verlofaanvraag

Verlof aanvragen

Download verlofaanvraag pdf

Het is in Nederland zo normaal dat een kind naar school gaat, dat je soms bijna zou vergeten dat er een wettelijke leerplicht bestaat. De leerplicht bestaat, omdat we het in ons land erg belangrijk vinden dat ieder kind dezelfde kansen in het leven krijgt. Daarom is het strafbaar als een kind niet naar school gaat. Leerplicht betekent ook, dat een kind niet zomaar van school mag wegblijven.

In de wet staat precies wanneer dat wel mag en wanneer niet. Een kind hoeft natuurlijk niet naar school als het ziek is, al willen we in dat geval wel graag dat u dit zo spoedig mogelijk op school meldt. We zien verder ook graag dat u bezoek aan de tandarts, de specialist, de logopedist of anderen, zoveel mogelijk buiten schooltijd afspreekt.

In de wet staat aangegeven wanneer een kind extra vrij mag hebben:

 • Verlofaanvraag wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.
 • Verlofaanvraag in verband met vakantie (specifieke aard van het beroep van één van de ouders)

De specifieke aard van het beroep moet worden aangetoond. Hierbij moet gedacht worden aan sommige beroepen in de horeca en aanverwante bedrijven. Ook sommige agrariërs kunnen hiervoor in aanmerking komen. Er wordt vanuit gegaan dat u het merendeel van uw inkomen slechts in de zomervakanties kunt verdienen;
De werkomstandigheden (uitval, onderbezetting, werkplanning), de invulling van personele bezetting, de bedrijfsomstandigheden en de gezinsomstandigheden passen NIET in het begrip ‘specifieke aard van het beroep’;

Verder geldt bij dit verlof:

 1. Dat het slechts eenmaal per jaar toegekend mag worden;
 2. Dat het voor maximaal tien schooldagen mag worden toegekend;
 3. Dat het niet in de eerste weken na de zomervakantie toegekend mag worden.

De aanvraag moet schriftelijk acht weken van tevoren ingediend worden bij de directeur van de school inclusief eventuele werkgeversverklaring of verklaring zelfstandige

De directeur neemt daarna een schriftelijk besluit.
U heeft daarna zes weken de tijd om (desgewenst) bezwaar in te dienen bij de directeur.

Verlofaanvraag in verband met andere gewichtige omstandigheden.
Uitgangspunt is dat deze externe omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden.

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

 • Verhuizing: max. 1 dag;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: max. 1 dag, buiten de woonplaats: max. 2 dagen;
 • Bevalling van de moeder/verzorgster: max. 1 dag;
 • 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
 • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen;
 • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag;
 • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
 •  Betreft het een aanvraag over meer dan 10 schooldagen?

Uw schriftelijke aanvraag zal worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de Gemeente Noordenveld en de beslissing zal door de leerplichtambtenaar gemaakt worden.

In de volgende voorbeelden is er geen sprake van gewichtige omstandigheden en heeft uw kind dus geen recht op verlof:

 • familiebezoek/hereniging in het buitenland;
 • verjaardagen van (over)grootouders;
 • voor het eerst of na lange tijd ontmoeten van (over)grootouders;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • langdurige afwezigheid, zoals wereldreis of sabbatical;
 • gewonnen reis buiten de reguliere schoolvakantie;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met top(verkeers)drukte;
 • vakantiespreiding in Nederland
 • deelname binnen schooltijd aan uitjes/reisjes georganiseerd door bijvoorbeeld sport- of muziekverenigingen;
 • ontluikend talent: cursussen, toernooien, specifieke lessen ten behoeve van het talent, zijn niet toegestaan
 • onder schooltijd. Het meenemen van onderwijskundigen is geen alternatief;

Graden van bloed- en aanverwantschap (Dit wordt gerekend vanuit het kind)

 • Eerste graad: ouder
 • Tweede graad: zus/broer, grootouder
 • Derde graad: oom/tante, (broer/zus van ouder), neef/nicht (kind van broer/zus), overgrootouder
 • Vierde graad: neef/nicht (kind van broer/zus van ouder), oudoom/oudtante (broer/zus van grootouder), betovergrootouder

De directeur is het verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar wanneer u bij een afwijzing van uw verlofaanvraag toch verlof voor uw kind opneemt.