Uitslag ouderraadpleging 5-gelijke-dagen model

De ouderraadpleging voor het 5-gelijke-dagen model heeft het volgende resultaat opgeleverd:

In totaal heeft 84,4% van de ouders gestemd en daarmee is de bovengrens van 80% gehaald.  23,7% stemde tegen en 76,3% stemde vóór het invoeren van het 5-gelijke-dagen model.  7x ouders hebben zich onthouden van stemming. (Uitslag onder voorbehoud)

Dit resultaat heeft de MR doen besluiten in te stemmen met de invoering van het 5-gelijke-dagen model op de Obs de Flint per 01 augustus 2019.

MR informatieavond Gelijke Tijden

Op 22 november organiseert de MR een informatieavond met als thema:

“Gelijke schooltijden op De Flint?”

Deze avond start aansluitend aan de OV-avond. Het is de bedoeling dat u informatie ontvangt over de invoering van het gelijke schooltijden model.

Tijdens deze avond zal Erik Beumer het voorgesteld besluit met u delen. Aan de hand van een presentatie zal hij u uitleggen wat het voorstel inhoudt en de consequenties voor de leerlingen, leerkrachten en ouders.

Cornelis Reijntjes zal namens de MR de te volgen procedure uitleggen. De te volgen verplichte ouderraadpleging zal als raadgevende uitspraak gezien worden. De MR heeft de beslisbevoegdheid over het veranderen van de schooltijden zoals is vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen.